Juhendid ja nõuanded

 


“Koolitöötajaid, lapsi ja lapsevanemaid toetav süsteemne lähenemine haridusasutuses”
Abimaterjal annab etappide kaupa ülevaate põhimõtetest, millele tuginedes selgitada välja õpilase toe vajadus ja tema abistamise võimalused. Juhis suunab mõtlema õpilase vajaduste märkamisele, välja selgitamisele ning sekkumisele kui süsteemsele tegevusele. Fookus on õpilase toetamisel, võttes aluseks nii arusaamad varajasest märkamisest kui ka konkreetse lapse huvid. Materjal on suunav abivahend koolitöötajatele – õpetajatele, tugispetsialistidele, haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerijatele, juhtkonnale ja ka teistele kaasamõtlejatele.

 

  1. Koolitöötajaid, lapsi, ja lapsevanemaid toetav süsteemne lähenemine haridusasutuses (Abimaterjal) PDF
  2. Lapse toetamise etapid(Joonis)  PDF
  3. Sekkumise läbiviimist toetavad võimalused ja ressursid süsteemi eri tasanditel (Joonis) PDF
  4. Kaardistamise etapis läbi viidud tegevused (Tabel) PDF
  5. Sekkumise etapis läbi viidud tegevused(Tabel) PDF

Abimaterjal sisaldab tabeleid, mida saab kasutada eraldi töölehtedena, kuhu märkida tegevuste aeg ja oluline info. See toetab meeskonda oma töö analüüsimisel ja koostöö korraldamist spetsialistide vahel organisatsioonisiseselt ning -väliselt. Seepärast on need ka eraldi kättesaadavad.

Kaasamõtlejatelt ja kasutajatelt on oodatud tagasiside, mida saab jagada e-posti evelin.ergma@innove.ee ja katri.viitpoom@innove.ee kaudu. Head tutvumist ja kasutamist!

 


 “100 Nõuannet oma raja leidmisel”
Innove Rajaleidja võrgustik on Eesti juubeliaasta puhul kokku kogunud sada nõuannet karjääri- ja õppenõustamise teemadel, mis on elu eri etappidel aktuaalsed nii väikelaste, koolinoorte kui ka nende vanemate argipäevas. Trükises keskendutakse kahe suure teema, karjääri kujundamine ning lapse ja noore areng ning toimetulek lõikes sellistele alateemadele nagu eneseanalüüs- ja areng, haridustee, töömaailm, mitmekülgne õpikogemus, suhtlemis- ja kõneoskused, vaimne tervis, käitumine ja õppimine. Nõuanded suunavad tulevikuga seotud valikute langetamisel ja lapse arengu toetamisel.

 

  1.  100 Nõuannet oma raja leidmisel PDF 
  2. 100 Nõuannet oma rajaleidmisel elektroonilisel kujul lehitsetav SIIT